Ehdokkaat esittäytyvät – Kirkolliskokouksen uudet edustajat valitaan helmikuussa

Äänestäjä pitää kynää kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa käytettävän äänestyslipun päällä.

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa äänestyslippu on valkoinen. Pappisvaaleissa äänestetään puolestaan sinisellä äänestyslipulla. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Suomen ev.lut. kirkon ylimmän päätöksenteon elimen eli kirkolliskokouksen vaalit toimitetaan 11.2.2020. Vaaleilla kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Äänioikeutettuja maallikkovaaleissa ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja pappisvaaleissa hiippakuntien papit.

Kirkolliskokousvaaleissa äänestysalueet on jaettu hiippakunnittain. Joensuun seurakunnat ja Kontiolahden seurakunta kuuluvat Kuopion hiippakuntaan. Kuopion hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan kuusi maallikkoedustajaa ja kolme pappisedustajaa.

Joensuun ja Kontiolahden alueelta kirkolliskokoukseen on ehdolla kahdeksan maallikkoa ja kolme pappia. Kirkkotie kysyi kaikilta ehdokkailta heidän arvoistaan ja asioista, joihin he haluaisivat vaikuttaa kirkolliskokouksessa. Ehdokkaiden äänestysnumerot on jätetty esittelystä pois, koska vaalitavan vuoksi tieto ei ole tarpeellinen suurimmalle osalle lehden lukijoista.

Seurakuntalaiset voivat kuitenkin halutessaan tuoda esille omia näkemystään kirkolliskokousvaaleista keskustelemalla seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. Vaaleissa äänioikeutetut seurakuntien luottamushenkilöt ja papit löytävät ehdokasnumerot mm. ehdokasgalleriasta osoitteesta www.ehdokasgalleria.evl.fi. Samassa osoitteessa pääsee tutustumaan myös tarkemmin kaikkiin kirkolliskokousvaalien ehdokkaisiin.

 

Sari Jormanainen

Korjattu 29.1.2020: Pappisvaalien äänioikeutetuiksi on korjattu hiippakunnan papit, aiemmin tekstissä luki seurakuntien papit.


 

Maallikkoehdokkaat: Pohjois-Karjala


04-05 kirkolliskokous Ahlholm_Maiju_maallikkoNimi:
Maiju Ahlholm
Ikä: 53 v.
Seurakunta: Eno
Valitsijayhdistys: Pohjois-Karjala

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Haluan vaikuttaa siihen, että kirkon varojen vähetessä menojen pienentämistä etsittäisiin muusta kuin varsinaisesta työstä. Haluan, että esimerkiksi kasvatus (lapsi- ja nuorisotyö) pysyisi arvossaan ja siihen panostettaisiin edelleen eikä tulisi supistuksia. Voisiko kirkko keventää esimerkiksi hallintoa?

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Tärkeimpänä on rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen. Arvostan myös avoimuutta ja aitoutta.

 

Mikko Juvonen

Nimi: Mikko Juvonen
Ikä: 48 v.
Seurakunta: Kontiolahti
Valitsijayhdistys: Pohjois-Karjala

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Haluan osaltani vaikuttaa siihen, että kirkon opetus ja toiminta säilyvät Raamatun, Jumalan sanan, perustalla. Keskeisin Raamatun viesti on se, kuinka ihminen pelastuu. Haluan toimia niin, että kirkosta ei tulisi vain hyvän elämän opettaja, vaan että sanoma pelastuksesta säilyisi opetuksen ja toiminnan perustana.

Osallisuutta, eli seurakuntalaisten omaa toimintaa ja tekemisen mahdollisuuksia on edistettävä. Seurakunnan työntekijät tarvitsevat rohkaisua tähän yhdessä tekemisen opetteluun. Seurakunta työpaikkana ei ole helpoimpia. Toivon, että rakenteita ja toimintamalleja ohjataan niin, että seurakunnissa olisi hyvä olla töissä. Hyvä työilmapiiri kutsuu seurakuntalaisia osallistumaan ja rakentamaan kirkkoa.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Armo ja totuus.

 

04-05 kirkolliskokous Anneli_Parkkonen_maallikkoNimi: Anneli Tuulia Parkkonen
Ikä: 68 v.
Seurakunta: Kontiolahti
Valitsijayhdistys: Pohjois-Karjala

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Suurin haaste on kirkkoon kuuluvien jäsenten ja kasteiden väheneminen. Haluan olla edistämässä ja ylläpitämässä kirkkomme asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän tavoitteeseen pääsemme keskittymällä siihen mitä ajattelemme, mitä puhumme ja kuinka toimimme, sekä hyväksymällä erilaisuutta.

Meidän tulee pitää kynnys matalana kaikille ihmisille ja toiminnalle, joka edesauttaa yhteisöllisyyttä. Päämääränä tulee olla, että pidämme omaa luterilaista seurakuntaamme esillä kaikkien muiden uskontojen puristuksessa. Edistäisin hiippakuntatyöskentelyä, enkä olisi hiippakuntia lopettamassa. Hiippakunnat tuovat esiin alueittensa yksilölliset piirteet ja näin on helpompi vastata edessä oleviin haasteisiin.

2. Mitkä olisivat keskeiset arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Työskentelen ahkerasti niiden asioiden eteen, joita pidän oikeina ja tärkeinä. Pidän mielessäni, että teemme päätöksiä seurakuntalaistemme ja kirkkomme parhaaksi. Päätöksentekijänä kuuntelen seurakuntalaisia herkällä korvalla, olen viestiviejänä kumpaankin suuntaan. Olen avoin myös erilaisuudelle. En luokittele ihmisiä heidän mielipiteidensä perusteella.

 

,studio1,studio2,studio3Nimi: Anton Sutinen
Ikä: 27 v.
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: Pohjois-Karjala

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Nykyistä monipuolisemmat ja innostavammat tavat osallistua kirkon toimintaan, esim. katukuvassa näkyminen tarjoamalla vaikkapa lounasta. Tulevaisuudessa vapaaehtoistyö tulee näkymään suuremmassa roolissa vähenevien varojen takia, siihen on uskallettava lähteä rohkeammin mukaan tarjoamalla vapaaehtoisille monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia.

Kirkko positiivisen muutoksen tekijäksi koko maahan. Maaseudulla on mahdollisuuksia ja valtava potentiaali tulevaisuudessa, kun ihmiset ja luonto kohtaavat käsi kädessä. Kiertävä pappi voi palvella niin kansallispuistossa kuin kyläkaupassa. Kirkon tilaisuudet voivat olla rentouttavia ja leppoisia, niissä voi kokea niin joulujuhlan kuin jumalanpalveluksen, monenlaisten ihmisten kanssa.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Avoimuus, nuorekkuus, tasapuolisuus.

 

Maallikkoehdokkaat: Yhteisellä matkalla

04-05 kirkolliskokous Matti_Ketonen_maallikkoNimi: Matti Ketonen
Ikä: 70 v.
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: Yhteisellä matkalla

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa?

Kirkon tulee avoimesti ja rohkeasti keskittyä sanomassaan sen ytimeen, Kristukseen, josta käsin kirkon tehtävä kaikkinensa muotoutuu. Toimintaympäristön muutoksiin perustuvasti kirkon tulee keventää hallintoaan ja sopeuttaa talouttaan.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Toimintaa ohjaaviksi arvoiksi sopivat ihmisen kunnioittaminen, asiantuntemus, luotettavuus, rohkeus ja tavoitteellisuus. Työskentelyssä tarvitaan hyvää johtamista, rakentavaa ja sovinnollista vuoropuhelua, vastuullisuutta, yhdenvertaisuutta ja avoimuutta.

 

Maallikkoehdokkaat: Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

OLYMPUS DIGITAL CAMERANimi: Kimmo-Ilari Juntunen
Ikä: 19 v.
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Seurakuntalaisen osallisuus kirkon toiminnassa ja samaa sukupuolta olevien vihkimisoikeus.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Lähimmäisenrakkaus.

 

 

 

 

04-05 kirkolliskokous Topi Linjama_maallikkoNimi: Topi Linjama
Ikä: 42 v.
Seurakunta: Joensuu
Valitsijayhdistys: Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Haluan tuoda ympäristöteemoja vahvemmin mukaan kirkon päätöksentekoon ja keskusteluun.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Arvoista tärkeimpiä on rehellisyys: haluan edistää päätöksentekoa, jossa maailma ja ihmisen elämä nähdään mahdollisimman rehellisesti sellaisena kuin se on. Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys liittyvät tähän läheisesti.

 

 

04-05 kirkolliskokous Janne Riiheläinen_maallikkoNimi: Janne ”Rysky” Riiheläinen
Ikä: 53 v.
Seurakunta: Joensuu
Valitsijayhdistys: Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmän (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Uskon, että minulla olisi annettavaa siihen, miten kirkkomme viestinnän kautta elää ja toimii.  Niin kirkko voi tuottaa parhaiten sitä toivoa, jolle näinä maailmanaikoina on yhä enemmän kysyntää. Viestinnästä on kysymys myös siinä, miten voisimme kohdata paremmin kirkon sisäisiä jakolinjoja.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Kirkko elää ja toimii sekä ajassa että ikuisuudessa. Ikuisuuspuoli on hoidossa, mutta ajassa me voimme toimia aina paremmin. Se tarkoittaa uusien toimintatapojen, läsnäolon ja kohtaamisen mallien sekä organisaatioiden kokeilemista. Yhteiskunnan tasolla kirkko ei voi myöskään tyytyä seuraamaan katseella kehityskulkuja, vaan se saa ja sen pitää olla aktiivinen osa tätä maata.

Pappisehdokkaat

04-05 kirkolliskokous Markku_Fräntilä_pappiNimi: Markku Fräntilä
Ikä: 54 v.
Seurakunta: Pielisensuu
Valitsijayhdistys: Sanan kirkko

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Kirkon kallein aarre on evankeliumi. Sen tulee säilyä alkuperäisenä, sen varassa on elettävä ja sitä on tarjottava kaikille. Lisäksi kirkon tulee edelleenkin toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että kirkko uskaltaa myös 2020-luvulla pysyä Jumalan sanassa ja tunnustuksessaan sekä keskittyä niihin tehtäviin, jotka sille on uskottu hoidettavaksi.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Aikamme populistinen tendenssi pyrkii horjuttamaan kirkon kivijalkaa, repimään rikki Raamatun sanoman ja lyömään kiilaa kristittyjen keskinäiseen yhteyteen. Kirkolla on päivittäin kasvava kiusaus luopua ydintehtävistään -puhtaasta evankeliumin julistamisesta ja oikein toimitetuista sakramenteista- ja hukata mahdollisuutensa eksymällä omaan monitouhuisuuteensa. Kirkon on oltava rohkeasti kirkko, pääasian on pysyttävä pääasiana. Se on ”Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi”.

 

 

04-05 kirkolliskokous Ruut Hurtig_pappiNimi: Ruut Hurtig
Ikä: 35 v.
Seurakunta: Kontiolahti
Valitsijayhdistys: Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Haluan rakentaa sellaista Kristuksen kirkkoa, jonka seurakuntalaiset voivat kokea itselleen merkityksellisenä hengellisenä yhteisönä. Osallistava tapa toimia sekä tunnistettava kieli ovat tässä keskeisessä roolissa. Arvojen ja keskustelukulttuurin koventuessa yhteiskunnassa kirkon on asetuttava rohkeasti heikompien puolelle niin ihmisoikeus- kuin ympäristökysymyksissä.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä?

Kristittyjen välisen yhteyden vaaliminen erimielisyyksistä huolimatta ja paluu juurille; iloon, armahtavaisuuteen ja yksinkertaisuuteen.

 

 

04-05 kirkolliskokous Ojala Ville_pappiNimi: Ville Ojala
Ikä: 49 v.
Seurakunta: Joensuu
Valitsijayhdistys: Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

1. Mitkä ovat tärkeimmät (max. 2) asiat, joihin haluat vaikuttaa kirkolliskokouksessa?

Hallinnon keventäminen ja jäntevöittäminen kaikilla kirkon toiminnan tasoilla.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät arvosi kirkolliskokoustyöskentelyssä? 

Luottamus, aitous ja tavoitteellisuus.

 

 

 

 

 

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 11.2.2020: Ehdokasgalleria

 

 

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.